Over

Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen (voorheen VEEN) wil alle gebruikers van de Reeuwijkse plassen bewust maken van de waarden en het unieke karakter van het gebied

Sinds 1999

De Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen (voorheen Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling – kortweg VEEN) werd opgericht op 1 december 1999 met als doel ten doel de natuurwaarden van de Reeuwijkse plassen te beschermen en waar nodig te herstellen.

Doel

In de statuten van Stichting  De 12 Reeuwijkse Plassen zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

1. De stichting heeft ten doel de natuurwaarden van de Reeuwijkse plassen te beschermen en waar nodig te herstellen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. Bij het beschermen en waar nodig herstellen geldt als leidraad de Gebiedsvisie van 28-01-2021.

3. Dat beschermen en herstellen geschiedt in samenwerking met zo mogelijk alle betrokkenen in het Reeuwijkse plassengebied

4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het afstemmen van het gebruik van de Reeuwijkse plassen op het behoud en de ontwikkeling van het plassengebied;
  • het uitgeven van vaarontheffingen en het innen daarvoor van leges (waarbij de stichting conform het Convenant is gemandateerd namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk);
  • het verlenen van subsidies voor projecten ter herstel en verbetering van de natuurwaarden van de Reeuwijkse plassen;
  • het uitvoeren van op de Reeuwijkse plassen gerichte stimuleringsregelingen, waaronder de Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassen (SRP);
  • het verkrijgen en beheren van financiële middelen voor de uitvoering van die stimuleringsregelingen en projecten.

5. De stichting beoogt niet het maken van winst. Zij dient het algemeen belang zoals omschreven in de Algemene Wet inzake rijksbelastingen.

Ontstaansgeschiedenis

De Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen is met ingang van eind 2022 een vervolg op de Stichting Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling – kortweg VEEN.

De Stichting Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling – kortweg VEEN – werd opgericht op 1 december 1999. Vanaf de 60-er jaren vorige eeuw verbood de gemeente Reeuwijk op de Reeuwijkse Plassen te varen, tenzij men een ‘vaarvergunning’ had. De eigenaren van de Reeuwijkse Plassen maakten daartegen om twee reden bezwaar.

Omdat 80% van de Reeuwijkse Plassen particulier eigendom en 20% gemeentelijk eigendom is betwistten de eigenaren de zeggenschap van de gemeente over de totale Reeuwijkse Plassen. De gemeente Reeuwijk voegde destijds de opbrengst toe aan de gemeentelijke kas en besteedde geen geld aan het onderhoud van de natuur- en landschapwaarden en oevers.
De particuliere eigenaren eisten betere maatregelen voor natuurherstel, een bijdrage aan het eigen onderhoud van de oevers en beter toezicht op de naleving van de regels betreffende het varen. De vaarvergunningen werden daarna door de gemeente opgeheven.

De vele overleggen tussen de eigenaren van de plassen en de gemeente hebben ertoe geleid, dat er afspraken gemaakt zijn. Zo werd afgesproken dat er over de ‘openbaarheid’ van het vaarwater van de Reeuwijkse Plassen niet verder zou worden gesproken of getwist. Tevens is afgesproken om met elkaar voor het behoud en herstel van de natuur- en cultuurhistorische waarden te zorgen, de recreatiedruk op de Reeuwijkse Plassen te reguleren en het vaargedrag te controleren. De georganiseerde watersport, verenigd in de Stichting Werkgroep Reeuwijkse Plassen (SWRP) heeft zich later ook akkoord verklaard met de deze afspraken. Gemaakte afspraken tussen partijen zijn in 2007 vastgelegd in het convenant. Zie downloads –> Covenant.

De Gemeente Reeuwijk stelde in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV Gemeente Reeuwijk) nieuwe regels betreffende het varen op. Daarin werd bepaald dat het varen op de Reeuwijkse Plassen verboden is, tenzij men daarvoor een vaarontheffing bezit. De leges die daarvoor worden berekend, worden na aftrek van de kosten, beschikbaar gesteld voor subsidies voor het natuurherstel. Om dit alles te realiseren werd de Stichting VEEN opgericht.

Alle bestaande afspraken met en regelingen van de gemeente Reeuwijk werden bij de fusie tot de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 1 januari 2011 overgenomen.

Nieuw elan en nieuwe opzet.

Nadat er door VEEN een aantal grote projecten tot het herstel van de natuurwaarden in het plassengebied zijn gerealiseerd, bleek in de loop van 2019 dat het noodzakelijk was om het herstel en onderhoud van de natuurwaarden een nieuwe impuls te geven. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een Gebiedsvisie.

Teneinde de nieuwe Gebiedsvisie ook op een professionele wijze te kunnen uitvoeren, bleek het wenselijk om hiervoor ook een passende organisatie op te zetten, bestaande uit een plassenraad, een dagelijks bestuur en een gebiedsmanager. Gezien het belang van de natuur is besloten om in de plassenraad ook een zetel toe te kennen aan een vertegenwoordiger van een natuurorganisatie. In 2022 zijn er na uitgebreid overleg met alle partijen nieuwe statuten opgesteld. Met de Gebiedsvisie 2021, nieuwe statuten en een passende organisatie denkt de stichting De 12 Reeuwijkse Plassen een goede basis te hebben voor het toekomstige behoud en herstel van de natuurwaarden in het plassengebied.

Organisatie

De stichting De 12 Reeuwijkse plassen wordt aangestuurd door een Plassenraad die bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vertegenwoordigers van de particuliere eigenaren, de samenwerkende watersportverenigingen, een nog aan te wijzen natuurorganisatie en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze Plassenraad stelt de beleids- en beheer- en onderhoudsplannen vast maar de uitvoering daarvan wordt in handen gelegd van een compact driekoppig bestuur met daarin deskundigheid op het gebied van beheer en onderhoud, van financiën en fondswerving en, niet onbelangrijk, van communicatie. De leden  van de plassenraad en en het dagelijks bestuur genieten geen beloning en voeren hun werkzaamheden voor de stichting uit als vrijwilliger.

De uitgifte van de vaarvergunningen wordt door de stichting verzorgd. De inkomsten daaruit zullen ingezet worden voor de financiering van natuurherstel en de aanleg van kleine recreatieve voorzieningen.

Samenstelling plassenraad, bestuur en gebiedsmanager

Plassenraad  
Voorzitter (onafhankelijk) Pim Arts
VWR (eigenarenver.) Cleem Frenk
Sluipwijkse (eigenarenver.) Marijke van Riel
Gravekoop (eigenarenver.) Adrie Spruijt
SWRP (watersport) Chris Stoffer
Gemeente (eigenaar) Jan Leendert van den Heuvel/Bert Adema
Natuur  vacature
Bestuur  
Voorzitter Hans Richters
Secretaris Yvette Engbers
Penningmeester Paul Munters

 

Gebiedsmanager

Daarnaast is per 1 juni 2023 de heer W. de Waal als professionele gebiedsmanager aangesteld. Hij neemt onder aansturing van het bestuur de dagelijkse uitvoering van de projecten ter hand.  Hij is met private financiering voor drie jaar aangesteld. Door projecten te bundelen en een duurzame samenwerking te zoeken hopen wij ook andere partijen bereid te vinden een financiële bijdrage te leveren. Alle beschikbare gelden zullen overigens aan het plassengebied besteed worden met als inzet een nog mooier plassengebied met goede kansen voor de natuur en met een grote belevingswaarde voor recreanten en niet te vergeten de bewoners en gebruikers”.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.

Stichting 12 Reeuwijkse Plassen gebruikt alleen functionele cookies meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten