Gebiedsvisie 2021 – Aanpak plassengebied door nieuwe stichting

Reeuwijk wo 15 sep 2021, 8:52 – Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

door Bert Verver

Begin dit jaar overhandigde voorzitter van Stichting VEEN Peter Blanken de toekomstvisie voor de se Plassen aan wethouder Odd Wagner. Afgelopen maanden is er door drie werkgroepen hard gewerkt aan de uitwerking van de thema’s natuur, waterkwaliteit, recreatie, klimaat en wonen en werken. Volgens het bestuur van VEEN kan de verdere implementatie van de visie het best ter hand worden genomen door een nieuwe stichting. Over deze opmerkelijke stap spraken Peter Blanken en kwartiermaker Jan Kastje. Als kwartiermaker heeft Jan Kastje sinds zijn aanstelling veel gesprekken gevoerd met mensen en organisaties die zich nauw betrokken voelen bij het gebied. Hij sprak onder meer met vertegenwoordigers van de dorpsteams en de recreatiesector, natuurorganisaties en jagers en vissers. Verdeeld over diverse werkgroepen dachten zij na over de toekomst van het gebied. “Er is geanalyseerd welke aspecten de kwaliteit van het gebied kunnen verbeteren en er was een groot vertrouwen in elkaar. Ik proefde een grote bereidheid om kennis te delen en dat te vertalen in beheerplannen,” aldus Jan.

Omvorming

De plannen worden echter uitgevoerd door Stichting Veen. Voorzitter Peter Blanken geeft aan dat voor de uitvoering een steviger organisatie nodig is. Binnen die organisatie kan bijvoorbeeld een plassen-coördinator worden aangesteld om alle maatregen voor te bereiden en te begeleiden. Tevens moeten verdienmodellen worden ontwikkeld om de kwaliteitsverbetering en het beheer en onderhoud te financieren. “We hebben eerst gekeken of een dergelijke organisatie mogelijk is door omvorming van het huidige bestuur van VEEN, maar het is beter een nieuwe stichting op te richten.

 Nieuwe stichting

De nieuwe stichting gaat zich bezighouden met de implementatie van de gebiedsvisie en zal bestaan uit een breed samengestelde ‘Plassenraad’. Daaronder komt een compact bestuur bestaande uit drie personen met deskundigheid op het gebied van beheer en onderhoud en financiën. De Plassenraad stelt het beleid op hoofdlijnen vast en accordeert de projecten. Zo blijven alle partijen nauw betrokken bij de maatregelen om het gebied mooi te maken. Het bestuur zorgt voor de uitvoering en geeft leiding aan de plassen-coördinator, die voor de dagelijkse uitvoering verantwoordelijk wordt. De taken van de huidige Stichting VEEN waaronder de uitgifte van de vaarvergunningen, de inning van de leges daarover en het uitvoeren van de stimuleringsregeling worden te zijner tijd door de nieuwe stichting overgenomen”  

Verdienmodellen

Belangrijk is ook dat er wordt gezorgd voor een continue geldstroom. Het geld uit de vaarvergunningen is onvoldoende voor een dekkende financiering. “We mogen niet vertrouwen op een continue bijdragen door de provincie en het hoogheemraadschap, ondanks alle goede samenwerking.” Het idee leeft om een organisatie als ‘Vrienden van de se Plassen’ in het leven te roepen. Via de ‘vrienden’ kunnen inwoners dan blijk geven van hun waardering voor het gebied en een bijdrage leveren aan de financiële ondersteuning van verbeteringsmaatregelen en het onderhoud en beheer. Naast een continue geldstroom wordt nagedacht over incidentele financiering. “Het is noodzakelijk goede projecten op te zetten, die interessant genoeg zijn voor cofinanciering door derden.”

Concrete aanpak

Om het draagvlak voor de toekomstvisie te vergroten worden een aantal projecten op korte termijn aangepakt. Het gaat daarbij om het herstellen van eilanden in de plas Ravensberg en het beter uitwerken van het begrip ‘natuurvriendelijke oevers’, waardoor de aanleg daarvan ook bij particulieren hoger op de agenda moet komen. Deze zaken worden uitgewerkt samen met de omwonenden. Verder wordt het idee uitgewerkt om in de achterste plassen de veenbonken die daar boven komen te gebruiken als aanzet voor nieuwe eilanden. Binnen die eilanden kan bagger worden geborgen, wat de bevaarbaarheid bevordert. Nieuwe natuurwaarden kunnen zo ontstaan die ook de waterkwaliteit ten goede komen.

Verdere uitwerking

Op 7 september kwamen 20 vertegenwoordigers uit de werkgroepen bijeen om de uitkomsten van de gesprekken naast elkaar te leggen. Er werd daarbij dieper ingegaan op de voorgestelde projecten. Veel thema’s bleken elkaar te overlappen, dus het combineren van doelen kan de financiering van projecten dichterbij brengen. Dit najaar werkt het bestuur van VEEN verder om de gebiedsvisie tot uitvoering te brengen. Daarbij wordt nagedacht over de wijze waarop de mensen en organisaties in het gebied kunnen worden meegenomen in het proces. Peter is hoopvol over het vervolg: “Veel mensen hebben blijk gegeven van hun passie voor het gebied. Het is mooi om te zien dat dat ook ergens toe leidt.”

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.

Stichting 12 Reeuwijkse Plassen gebruikt alleen functionele cookies meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten