Nieuwsbrief juli 2023

Schoon water, mooie oevers

De aantrekkelijkheid van het Reeuwijkse Plassengebied staat of valt met een goede waterkwaliteit. Schoon water is een voorwaarde voor zowel een gezonde natuur als voor veilig recreëren.

Deze nieuwsbrief doordrenken we met wetenswaardigheden over waterkwaliteit in het algemeen en specifiek in ons Plassengebied. Hij markeert het begin van een vijfdelige serie waarin we één van de hoofdthema’s uit onze gebiedsvisie centraal stellen.

Vooral in de zomerperiode is het merkbaar dat de waterkwaliteit onder druk staat. Blauwalg steekt de kop op, het waterpeil in de plassen kan behoorlijk dalen door verdamping en er wordt veel gebiedsvreemd water binnengelaten. Warm weer in combinatie met overdadige voedingsstoffen in het water is een feestje voor allerlei algen: ze jagen planten en mensen het water uit en blijven ook nog als een vieze smurrie aan de romp van je boot plakken.

De tijd dat je de bodem tot op 2 meter diepte kon zien ligt ver achter ons en het Hoogheemraadschap van Rijnland geeft aan dat dit binnen afzienbare tijd ook niet haalbaar is met de nu bekende maatregelen. Maar helderheid is niet de enige maatstaf voor waterkwaliteit. Er zijn ook positieve ontwikkelingen die we meenemen in deze nieuwsbrief.

Maatregelen verbetering waterkwaliteit door Hoogheemraadschap van Rijnland

Sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw is er al veel aandacht voor de verslechterde kwaliteit van het water en de noodzaak om vervuiling tegen te gaan. De eerste mijlpaal was het aansluiten van de lintbebouwing in de plassen op de riolering, zodat hun afvalwater niet meer in de plassen geloosd werd.

Voor de toekomst wordt gekeken naar de eisen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW 2027) voor de waterkwaliteit. Een complexe opdracht, want er moet nog steeds veel kennis vergaard worden hoe de schade te herstellen.
Lees meer voor een overzicht van de resultaten van recente pilots in de Reeuwijkse Plassen, daarna welke maatregelen het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) onderzoekt voor toepassing in de nabije toekomst en nog wat aanbevelingen voor de bewoners en recreanten zelf.
Nieuw met dit onderwerp? Lees voor een terugblik deze HHR-brochure uit 2014
Ben je aan het recreëren in het Plassengebied en moet je nodig? Ook jouw ”lozing” heeft impact op de waterkwaliteit. Van april tot en met september zijn er tijdelijke toiletten op het recreatieterrein Elfhoeven, de daghaven Twaalfmorgen en bij de brug "Antonio", zie kaartje . Maak er gebruik van.

"Vang de watermonsters"

De Citizen Science groep van de Natuuracademie Reeuwijkse plassen is de afgelopen tijd druk in de weer geweest met het bepalen van de waterkwaliteit.

De groep hanteert de methodiek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (toelichting onder lees meer). De eerste metingen zijn via een app geüpload naar de site van De Stichtse Rijnlanden.

Naast de regelmatige metingen via deze methodiek doet de groep dit jaar ook mee aan het jaarlijkse landelijk onderzoek naar waterkwaliteit van Natuur & Milieu, het project ”Vang je Watermonsters”. Met deze methodiek, waarbij ook de chemische waarden van de watermonsters worden bepaald, wil de groep onderzoeken of de waterkwaliteit in sloten beter is dan in de plassen.
Het verschil in het aantal waterplanten en dieren te vinden in de plassen of de sloten valt op.
Exotische waterplanten vormen een bedreiging voor het overige waterleven. Ziet u een exoot in de sloot?
Waarschuw dan het Hoogheemraadschap van Rijnland, die.
ruimt het op. Om welke soorten het gaat en hoe dit te melden, zie Exotische waterplanten HH Rijnland

Broedsucces van zwarte stern in polder Sluipwijk: “Geef nooit op!”

De zwarte stern (Chlidonias Niger) is een prachtige verschijning en al eeuwen een bekende gast in de laagveengebieden. Deze sternsoort komt ieder jaar vanuit West-Afrika onze polders opzoeken om te broeden op de krabbenscheer en gele plomp, waarmee de heldere poldersloten vroeger vol stonden. Rond 1900 waren er ongeveer 20.000 broedparen in Nederland. Prachtige aantallen waar we nu alleen maar van kunnen dromen, want helaas gingen de aantallen door allerlei oorzaken enorm snel omlaag. Groeiende waterverontreiniging en daarmee een verslechterende waterkwaliteit zorgde ervoor dat krabbenscheer op veel plekken verdween. Hierdoor ging veel broedgebied voor de zwarte stern verloren. In 1975 waren er nog maar tussen de 2.000 en 3.000 broedparen in Nederland.
Toch zijn er soms ook successen te vieren!
De waterflora is wettelijk beschermd. Het is verboden te varen binnen een afstand van vier meter van rietkragen of enig opstaand watergewas, gele plompen of waterlelies. Zie APV Bodegraven-Reeuwijk.

Handhaving helpt de waterkwaliteit

Toezicht op vaarregels en het hebben van een vaarontheffing lijken op het eerste oog los van waterkwaliteit te staan. Toch zorgen zij ervoor dat de kenmerken en waarden van het plassengebied beschermd worden.
Door boten afstand te laten houden van de oever en watervegetaties (riet, waterlelies, etc.) en in sommige delen geen waterrecreatie toe te staan, kan de natuur in alle rust haar gang gaan. Rustig varen voorkomt dat golven schade toebrengen aan de oevers.

De handhaving op het water wordt afwisselend uitgevoerd door de Boa’s van de gemeente en de rijkspolitie.
De gemeente stuurde ons een update over hun werkzaamheden en resultaten van het eerste deel van het vaarseizoen.
Boete voor te hard varen
De maximale snelheid is 6 km/u. Tot 6 km/u te hard varen levert een boete op van € 100. Van 6 tot 15 km/u te hard varen € 150 en van 15 tot 25 km/u te hard varen € 220.

Bericht van de stichting - juli

De Plassenraad is dit jaar 5 keer bijeen gekomen. De agenda is tot nu toe gericht op de transitie van de stichting zoals de benoeming van bestuursleden, de procedure voor invulling van de natuurzetel en statutair te regelen zaken. Tijdens deze transitieperiode neemt het bestuur deel aan het overleg.
De Plassenraadleden kunnen zelf onderwerpen aandragen, zoals de doorvaarbaarheid van de doorgangen (staken) en ongewenst vaargedrag door (huur)boten die vaarregels niet in acht nemen.
Per 1 juni is gebiedsmanager Wouter de Waal van start gegaan. Per 18 juli is IJsbrand Swart benoemd als 4e bestuurslid.

Lezersvraag uit vorige nieuwsbrief

In de vorige nieuwsbrief vroegen we lezers vragen op te sturen. De volgende vraag hebben we er uitgelicht: ”Hoe zit het met de 'ontwikkelingen in waterniveau en de watertoelaat?”

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ons voorzien van het volgende antwoord tezamen met deze watersysteemkaart.

Om de waterkwaliteit in de plassen zo optimaal mogelijk te houden is het omringende grasland afgekoppeld van de plassen, zodat aanvoer via agrarisch gebied zoveel mogelijk is afgesloten. Hiermee wordt de toevoer van nutriënten (voedingsstoffen) beperkt en daarmee de groei van algen. Dat is ook de reden dat twee stuwen zijn geplaatst om het agrarisch grasland aan de andere zijde van de A12 af te koppelen.

Het peil in de plassen mag in de zomer fluctueren tussen NAP -2,29 en NAP -2,21m, daarmee wordt de inlaatbehoefte beperkt.

Toe- en afvoer gebeurt via gemaal Burgvlietkade in Gouda, aan het begin van de Breevaart. Dat gemaal is recent opgeknapt met (ruim) herstel van de capaciteit. Vanuit de Breevaart worden de plassen gevoed.

Wanneer de toevoer via Burgvlietkade onvoldoende is om het peil op de onderwaarde van NAP -2,29m te handhaven kan ook water aangevoerd worden uit de Oude Rijn via het grasland. Daarvoor worden dan de stuwen gestreken.

Uitschrijven - Beheer je abonnement
© Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen
Nieuwenbroeksedijk 4a, 2811NJ Reeuwijk - info@12reeuwijkseplassen.nl