Nieuwsbrief mei 2023

Natuur * Cultuurhistorie * Watersport * Betrokkenheid

Zicht op Reeuwijkse Plassen

De stichting De 12 Reeuwijkse Plassen (voorheen VEEN) zet zich in voor het behoud en herstel van de natuur en cultuurhistorische waarden in het Plassengebied. De vaarontheffingen die de stichting uitgeeft vormen een belangrijke bron om dit te bekostigen.

Om beter zicht te geven op wat er speelt in het plassengebied sturen we vanaf nu elke 2 maanden een nieuwsbrief met wetenswaardigheden over de natuur en de stichting zelf. We willen hiermee meer kennis en transparantie geven over de activiteiten van partijen die actief zijn in het gebied en over de stichting zelf. We willen u graag betrekken bij het Reeuwijkse Plassengebied.
Bestuur 12 Reeuwijkse Plassen
Paul Munters (penningmeester), Hans Richters (voorzitter), Yvette Engbers (secretaris)

Ganzen en biodiversiteit in de Reeuwijkse plassen

Iedereen die in het plassengebied woont, werkt of recreëert, weet het: er leven veel ganzen in het gebied. Over hoe hier meer om te gaan, zijn de meningen verdeeld. We hebben Staatsbosbeheer Groene Hart, Peije `t Lam, gevraagd om in deze nieuwsbrief uitleg te geven over hun visie.

Er wordt onderscheid gemaakt in winterganzen en overzomerende ganzen. Winterganzen zijn hier alleen in de winter en vertrekken naar het hoge noorden om daar te gaan broeden. Begin mei zijn de meeste wel vertrokken. De ganzen die achterblijven worden overzomerende ganzen genoemd. Deze broeden hier dan ook. De laatste jaren zien we dat ze dat erg succesvol doen. Dat komt omdat er veel voedsel is in de vorm van jong riet en gras, en dat er veel plek is om een nest te maken.
Omdat de kuikens geen grote afstanden kunnen afleggen, gaan ze samen met de ouders dichtbij het nest op zoek naar gras en riet om te eten. Dit gedrag heeft nadelen voor de rest van de natuur in de Reeuwijkse Plassen.

Van de Natuuracademie:
citizen science waterkwaliteit

In elke nieuwsbrief nemen we een bericht mee van De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen. De natuurwaarden staan onder druk en gezamenlijk willen we het bewustzijn hierover onder bewoners, gebruikers en recreanten in het gebied vergroten. Doel is om kennis te delen hoe te handelen om het leefgebied van planten en dieren te optimaliseren. De Natuuracademie is een gemeenschappelijk initiatief van de IVN IJsel en Gouwe en de KNNV Gouda. In deze brief: Citizen science waterkwaliteit.

Een poos geleden werd de minicursus ‘Waterkwaliteit meten’ gegeven. Hierbij werden watermonsters verzameld en onderzocht op ‘Wat leeft er’ en ‘Hoe is het gesteld met de waterkwaliteit’. Een groep deelnemers gaf hier vervolg aan door de waterkwaliteit te meten op reguliere basis. Dit soort initiatieven, waarbij inwoners zelf de rol van onderzoeker aannemen, wordt Citizen Science genoemd.

Zicht op de stichting

De stichting is in januari 2023 van start gegaan met een nieuwe naam (voorheen VEEN) en nieuwe organisatie, bestaande uit een Plassenraad, een driekoppig bestuur en een Gebiedsmanager. De Plassenraad fungeert als raad van toezicht..

De Plassenraad ziet er als volgt uit: Pim Arts (onafhankelijk voorzitter), Cleem Frenk (namens de eigenarenvereniging VWR), Adrie Spruijt (namens de eigenarenvereniging Natuurbehoud Gravekoop), Marijke van Riel (namens de eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen), Chris Stoffer (namens de samenwerkende watersport, SWRP) en Bert Adema (namens de gemeente). Er is nog één zetel vacant, de natuurzetel. In de Plassenraad van 16 mei is een procedure overeengekomen hoe deze zetel in te vullen. Deze procedure zal door de vertegenwoordigers van de leden van de Plassenraad met hun achterban gedeeld worden.

Terugblik eerste maanden...

Na een aantal maanden geduld en volharding is het papierwerk rond de bestuursoverdracht en de naamswijziging geregeld. We danken onze relaties voor hun geduld omdat door de trage UBO registratie de bankbetalingen lang op zich liet wachten. Inmiddels zijn deze opstartproblemen achter de rug.
De ANBI-status is aangevraagd bij de Belastingdienst en is toegekend! Donaties kunnen nu op voor schenkers fiscaal gunstige voorwaarden worden verstrekt.
De zoektocht naar een professionele Plassencoördinator is inmiddels afgerond. Al in februari is het profiel uitgezet voor een Gebiedsmanager Reeuwijkse Plassen en we hebben voor die functie een prima geschikte kandidaat gevonden die per 1 juni aan het werk zal gaan. Zie het bericht hierover.

Het bestuur is nu druk doende de stichting goed op de kaart te zetten bij strategische partners als het Hoogheemraadschap Rijnland, de Provincie, de Groenalliantie, Staatsbosbeheer en de Gemeente. Daarnaast vergeten we zeker ook niet ons (weer) te laten zien bij de besturen van de in de stichting participerende organisaties.

Lezersvraag voor de
volgende nieuwsbrief

Heeft u vragen over het plassengebied; de natuur, cultuurhistorie of het varen? We vinden het leuk als u deze naar ons stuurt, dan leggen we dit voor aan een kenner uit het plassengebied en kan de kennis gedeeld worden met alle lezers? U kunt deze vraag richten
aan Secretaris@12reeuwijkseplassen.nl

In de volgende nieuwsbrief in ieder geval weer meer leuke wetenswaardigheden over het plassengebied en organisatorisch meer over de nieuwe gebiedsmanager, ons voornemen de Stimuleringsregeling weer van stal te halen en of het ons lukt de OTRP (Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen) weer op te starten.
Uitschrijven -Beheer je abonnement
© Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen
Nieuwenbroeksedijk 4a, 2811NJ Reeuwijk - info@12reeuwijkseplassen.nl