Nieuwsbrief november 2023

Onderweg naar 2030

“De opwarming van de aarde zal niet aan de Reeuwijkse Plassen voorbijgaan” is te lezen in de gebiedsvisie van de stichting. De watergemalen kunnen dit beamen. Zomers met langdurige droogte waar elke dag 1 cm water verdampt en liters gebiedsvreemd water het gebied ingepompt worden. En nu, dagenlange regenbuien waarbij de pompen de andere kant op staan om droge voeten te houden. In deze brief aandacht voor het klimaat.

Initiatieven om de uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen zijn er volop, dicht bij huis en ook in de watersport. De Provincie Zuid Holland heeft een subsidieregeling geopend, het Watersportverbond promoot emissieloos varen en de ”de buren” in de Reeuwijkse Hout werken hard aan een ”solar carport’. Interessante ontwikkelingen waar we graag aandacht aan geven.

Emissieloos varen

Watersportverbond, Hedwich Kuipers
In steeds meer gemeenten in Nederland wordt emissieloos varen ingezet, een maatregel die moet helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Amsterdam is hiervan het bekendste voorbeeld. Vanaf 2025 mag je in de binnenstad alleen nog emissieloos varen en vanaf 2030 geldt dit voor de hele stad. Ook in Utrecht werkt men aan vergelijkbare plannen.

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het behoud en kwaliteit van lucht en water. Elektrisch varen draagt hieraan bij en heeft nog meer voordelen. Maar in hoeverre is het haalbaar om dit op relatief korte termijn van de watersporter en bijbehorende infrastructuur te vragen? Wanneer vervangen of toch nog even wachten?

Kun je, of wil je (nog) niet naar elektrisch, dan kun je bijvoorbeeld ook HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) als brandstof overwegen.

Subsidieregeling Elektrisch Varen

Vanaf 16 november 2023 kunnen inwoners van Zuid-Holland een subsidie aanvragen om hun fossiel aangedreven recreatievaartuig om te bouwen tot een elektrisch vaartuig.

De provincie Zuid Holland vindt het belangrijk om te verduurzamen en waterrecreatie mag daarbij niet ontbreken (video). De subsidie ”Stimuleren elektrisch varen Zuid-Holland 2023” en ”Waterrecreatie projecten” zijn hier onderdeel van.
Aanvragen
Kijk voor meer informatie en of je in aanmerking komt voor de subsidies op:
www.duurzamewaterrecreatie.nl/zuid-holland
Heeft u deze vaste bewoner van de Reeuwijkse Plassen al eens langs zien zwemmen? Een oplettende wandelaar langs de surfplas stuurde ons dit: filmpje ringslang surfplas
Een ringslang kan wel 20 minuten onder water blijven. Zijn voedsel bestaat uit kikkers, padden, salamanders, muizen en ook vissen, die hij al duikend vangt. De ringslang is niet giftig.

De eerste honderd dagen!

Wouters column
Ik weet niet of het exact honderd dagen zijn dat ik nu in Reeuwijk rondloop, maar het zal vast niet zoveel schelen. Het idee achter zo’n honderd-dagen-verhaal is dat je al wel een beetje weet hoe alles eraan toegaat, maar dat je nog niet totaal ”gebrainwashed” bent. Je hebt dus eigenlijk een soort frisse, kritische blik op de zaak. Dan is een column een mooi medium om dat eens te ventileren.

En wat valt dan zoal op? Alle clichés zijn waar. Daar zijn het natuurlijk clichés voor, maar toch. Even een aantal opvallende clichés op een rijtje:
Wouter de Waal, Gebiedsmanager Reeuwijkse Plassen

Mijn plekje aan de plas

Is er een plek in het Reeuwijkse plassengebied met een verhaal, waar een bijzondere gebeurtenis plaatsvond of waar iets bijzonders te zien is? En zou u dit met onze lezers willen delen? Aarzel niet en neem contact op met het redactieteam voor een interview met Loes Kamer via secretaris@12reeuwijkseplassen.nl

RAVENSBERG

(Loes Kamer)

Al generaties lang is de familie Van Holst gevestigd in het Reeuwijkse Plassengebied. Jaap van Holst heeft zijn eigen stek aan de Ravensbergseplas. “In de loop van de jaren heb ik hier veel zien veranderen. Eilanden zijn in slechte staat geraakt en in het water verdwenen. Met een groepje eigenaren, waaronder Henk van der Starre, Kees Verkaik en een aantal vrijwilligers, zijn we een tijd geleden begonnen te redden wat er nog te redden valt, waarbij we van oudsher lokaal beproefde methoden met takkenrillen gebruiken, maar ook experimenteren met gaas.

Het begint z’n vruchten af te werpen; verdere afkalving is zo gestopt en hier en daar zien we zelfs wat aangroei.” Wanneer de oevers weer stevig genoeg zijn, wordt het oppervlak verder aangevuld met natuurlijk materiaal, afkomstig van het schonen van sloten bijvoorbeeld. Dat blijkt een goede voedingsbodem te zijn voor de ontwikkeling van gebiedseigen vegetatie. Onlangs is zelfs zo’n verdronken eiland spontaan weer omhooggekomen, compleet met de oude beschoeiingen en oeverbescherming.

De foto van de zonsondergang van 8 november van dit jaar is door Jaap genomen. Nog niet al het blad was gevallen en de late avondzon piepte op dat moment nog precies door een open plek in de kruin van de hoogste boom op een eindje uit de kant gelegen eiland. “Ik geniet altijd van de zonsondergang vanaf deze plek, ongeacht het seizoen en ongeacht het weer; het is telkens weer een bijzonder boeiend schouwspel: de kleurrijke wisselwerking tussen de lage zonnestand, de lucht, de vegetatie aan de horizon en het water. Dit vind ik gewoon de mooiste momenten aan de plas.”
In de videoserie Ernst’s OnderWaterwereld praat ecoloog Ernst van het Hoogheemraadschap Delfland je bij over waterkwaliteit en meer. Korte filmpjes voor jong en oud over kwalijke stoffen, exoten en het leven in, op en langs het water. Deze bijvoorbeeld: Stikstof & fosfor: overmaat aan VOEDINGSSTOFFEN in het water

De spotvogel

Reageren op een bericht of iets op de agenda zetten? Geef hier uw opinie. Wat valt op in het plassengebied, wat kan beter en vooral, wat vind je ervan? En dan het liefst met een eigenwijze, zo niet ongezouten mening hoe u het zelf zou aanpakken. Alles met een dikke knipoog natuurlijk.

Schelto de Waard neemt als eerste de uitdaging aan, hij komt op voor de nachtvlinder.
Ik vind: In de (late) avonduren en in de nacht is er in het Plassengebied teveel vervuilend licht.
Want: Het vele licht in de tuinen en aan de huizen werkt verstorend op het dag- en nachtritme van onder meer otters, uitrustende eenden en ganzen, egels, uilen, vleermuizen, nachtvlinders en insecten.
Ik zou het zo doen:

Duurzame parkeerplaats in het Reeuwijkse Hout

Door Ties Ittmann, Boswachter Staatsbosbeheer

Begin 2021 werd een tender (aanbesteding) voor Solar Carports uitgeschreven door Groenalliantie Midden-Holland voor de bouw van met zonnepanelen overdekte parkeerplaatsen in het Reeuwijkse Hout.

Aan DSG – een bedrijf gespecialiseerd in solar-projecten - is de tender gegund.
Komende jaren wordt de parkeerplaats nabij het Reeuwijkse Hout omgebouwd tot een multifunctionele ruimte die bijdraagt aan de energietransitie.
Dat we nog niet ‘ondergelopen’ zijn heeft onder andere te maken met de harde werkers van de waterschappen.
24/7 diensten worden al weken gedraaid. De oude watermolens die hier her en der in de omgeving staan worden ook volop ingezet. Als u in de buurt bent van een van deze molens, breng eens een bezoekje. Het is bijzonder om te zien, te horen en ervaren.

Bericht van de stichting - november

Door voorzitter Hans Richters

In memoriam Joop Gravesteijn
Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Joop Gravesteijn. Velen kennen Joop als secretaris van de Eigenarenvereniging de Sluipwijkse Plassen waaraan hij al sinds 2002 verbonden was. Vanuit de Sluipwijkse Plassen heeft hij geruime tijd deel uit gemaakt van het bestuur van de Stichting VEEN. Joop kennen we vooral als kritisch volger van allerhande beleid en regelgeving die betrekking had op het Plassengebied zoals toekomstvisies, bestemmingsplannen, Peilbesluiten, leggers, provinciale (subsidie)regelingen etc. Menigmaal zorgde hij ervoor dat zienswijzen werden ingediend waarin het Plassenbelang tot uitdrukking werd gebracht. Deze inbreng leidde niet zelden tot een aanpassingen in de plannen. Joop was een betrokken en zorgzaam mens waarop je altijd een beroep kon doen. We gaan zijn vriendschap, kennis en inzet enorm missen.

Verbetering natuurwaarden
Binnen de stichting wordt hard gewerkt aan een tweetal zaken die moeten leiden tot herstel en verbetering van de natuurwaarden in het gebied.
Aanmelden | Uitschrijven - Beheer je abonnement
© Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen
Nieuwenbroeksedijk 4a, 2811NJ Reeuwijk - info@12reeuwijkseplassen.nl